Allmänna villkor


1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som Återförsäljare (”ÅF”) gör en beställning via www.fitnessmarket.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, organisationsnummer 556564-4258 (”Fitness Market”) . Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Fitness Market framgår på Webbplatsen. 

 

2. Beställning och minimiorder

2.1 Beställning läggs i Fitness Market:s webbshop www.fitnessmarket.se

2.2 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste ÅF acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig ÅF att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av och samtyckt till informationen om användningen av cookies.

2.3 För att kunna beställa produkterna på Webbplatsen (”Produkterna”) måste ÅF vara registrerade som återförsäljare hos Fitness Market. Fitness Market förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en ÅF´s beställning (exempelvis om ÅF uppgivit felaktiga uppgifter och/eller har betalningsanmärkningar/näringsförbud).

2.4 För att vara återförsäljare för Fitness Market krävs att ÅF;

i) har ett registrerat företag, där skatter och arbetsgivaravgifter redovisas och betalas enligt svensk lagstiftning. Företaget bör vara registrerat inom branschen träning och hälsa eller relevant anknytning.

2.5 Ett avtal om köp ingås när Fitness Market bekräftat ÅF´s beställning och ÅF mottagit orderbekräftelse från Fitness Market per e-post (”Orderbekräftelsen”). Fitness Market uppmanar ÅF att spara Orderbekräftelsen för eventuella kontakter med Fitness Market:s kundtjänst.

 

3. Priser

3.1 Priserna är angivna i svenska kronor och visas på produktsidorna exklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

 

4. Leverans, leveranstid och transport

4.1. Fitness Market kommer att leverera de Produkter till ÅF som anges på Orderbekräftelsen i enlighet med dessa Villkor.

4.2 Fitness Market levererar samtliga Produkter med Post Nord Företagspaket. Leveranstiden är normalt sätt inom 2-4 arbetsdagar.

4.3 Produkter som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av Produkterna som inte finns i lager)

 

5. Frakt

5.1 Vid beställning överstigande 4000 SEK skickas ordern fraktfritt. Understigande ordervärde debiteras med 299 SEK per order.

 

6. Betalning

6.1 Försäljning sker mot faktura med betalningsvillkoren som anges i Orderbekräftelsen eller som avtalats mellan parterna.

6.2 Förfallna belopp skall åläggas en extra dröjsmålsränta med Riksbankens aktuella referensränta som gäller i det land där betalningen skall göras (beräknas dagligen för varje dag som betalningen är försenad) plus åtta (8) % årsränta som skall betalas av Köparen utöver fakturabeloppet.

 

7. Fakta och prisuppgift

7.1 Fitness Market reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Fitness Market har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som ÅF har beställt så kommer Fitness Market naturligtvis att meddela ÅF om detta och invänta ÅF´s godkännande av det korrigerade priset innan Fitness Market fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal produkter ÅF erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Fitness Market ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

 

8. Immaterialrätt

8.1 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Fitness Market eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Fitness Market.

 

9. Kunduppgifter mm.

9.1 ÅF ska skapar ett användarkonto innan ÅF handlar på Webbplatsen. När ÅF registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer ÅF att bli ombedd att uppge vissa uppgifter. ÅF bekräftar att de uppgifter som ÅF fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. 

9.2 ÅF åtar sig att se till att ingen annan än ÅF kan använda inloggningsuppgifterna. ÅF får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. ÅF ska omgående anmäla till Fitness Market om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. ÅF ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. 

9.3 Om Fitness Market misstänker att ÅF missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Fitness Market rätt att stänga av Kunden. Fitness Market har även rätt att tilldela ÅF nya inloggningsuppgifter.

 

10. Produkter

10.1 Samtliga produkter vi säljer på Fitness Market är godkända att sälja i Sverige.

 

11. Garanti

11.1 Vissa av Fitness Market:s Produkter kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive produkt finns på Webbplatsen. Garanti för produkter täcker endast ursprungliga fel.

 

12. Underleverantörer

12.1 ÅF har ej rätt att vidareförsälja Produkterna till annan återförsäljare via internet eller fysiska butiker utan Fitness Market:s på förhand skriftliga godkännande.

 

13. Sekretess

13.1 Parterna skall iaktta sekretess om avtal mellan parterna, Villkoren och övriga information avseende affärsförhållandet. Ingen av parterna har rätt att delge tredje part information om affärsförhållandet som kan skada den andra parten.

 

14. Förtida uppsägning

14.1 Vardera parten äger rätt att, genom skriftligt meddelande till motparten, säga upp avtalet till omedelbart upphörande:

(i) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom; eller

(ii) om den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder företagsrekonstruktion, inställer sina betalningar eller i övrigt kan anses ha kommit på obestånd.

14.2 Vid Fitness Market:s uppsägning med anledning av ÅF´s avtalsbrott ska ÅF hålla Fitness Market skadeslös avseende samtliga de förpliktelser mot tredje man som B2B iklätt sig med anledning av Avtalet vid den tidpunkt när Avtalet upphör samt ersätta B2B för B2B:s eventuella övriga kostnader, skador eller förluster med anledning av avtalsbrottet. Vid Kundens uppsägning pga B2B:s avtalsbrott är Kunden berättigad till skadestånd med de begränsningar som följer av detta Avtal men är inte berättigad att återfå någon avgift erlagd för Tjänster som har utförts fram till och med dagen för uppsägningen.

 

15. Force Majeure

15.1 Fitness Market ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Fitness Market inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Fitness Market ÅF dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både ÅF och Fitness Market rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

16. Ändringar av Villkoren

16.1 Fitness Market förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att ÅF har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Fitness Market har informerat ÅF om ändringarna. Fitness Market rekommenderar dock att ÅF håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

17. Ogiltighet

17.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

18. Tillämplig lag och tvist

18.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Fitness Market.

18.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 


Dessa villkor har fastställts av Health and Sports Nutrition Group HSNG AB den 2024-04-02